e f e r t e m u f m i anna piotrowska programy fundacji k o n t a k t f u n d a c ja p a r t n e r z y

 

 

 

 
misja >>>

 

Fundacja Rozwoju Tańca /eferte/ to organizacja wspierająca i promująca szeroko pojętą sztukę tańca - dance theatre, contemporary dance. Porusza się w obrębach tematycznych związanych z pracą procesową, kracją postaci, tworzeniem dramaturgii w tańcu, pracą w obrębie solowych przedstawień. Misją eferte jest możliwość tworzenia warunków produkcyjnych, rozwojowych, edukacyjnych w sferze tańca współczesnego.

Od momentu założenia fundacji głównym zadaniem e f e r t e jest wspieranie produkcyjno-artystyczne grupy "m u f m i" i artystów współpracujących w obrębie mufmi. W swoich doświadczeniach fundacja zrealizowała kilka programów edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym, głównie w dziedzinie promocji tańca współczesnego, edukacji tanecznej, kompozycji tańca i choreografii. <<< Festiwal Tańca Współczesnego PolemiQi (8 edycji), ATAK PRZESTRZENI (warsztaty z cyklu site specific), kierunek.(0.22).taniec, kierunek.(Europa_Warszawa).taniec, Laboratorium Choreografii, British 4 Polish Dance.kierunek.Londyn_Warszawa, kierunek.Budapeszt_Warszawa.taniec >>> Fundacja współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi współtowrząc różne wydarzenia, m.in. Solo Duo Dance Festival (Budapeszt, Orkesztika Foundation), danceme (Perypezye Urbane, Mediolan)

W przeciągu dziesięciu lat e f e r t e wyprodukowało około 50 przedstawień teatru tańca, wystawiając je na scenach polskich i zagranicznych.

e f e r t e - promuje kreatywność i indywidualne podejście do sztuki tańca. Każdy może rozwijać swój wewnętrzny świat, by odkrywać to co nieodkryte, w swoisty, niepowtarzalny sposób. Oryginalność, świadome wykorzystywanie środków artystycznych - jest wynikiem długich, wewnętrznych poszukiwań. Każdy jest w stanie wyrobić sobie swój własny styl. Potrzebne są chęci, jak również czas - proces poszukiwań jest najcennniejszy - nie to co znalezione cieszy - cieszy to co poszukiwane ...

Prezesem Fundacji, Fundatorem i inicjatorem programów, zdarzeń i produkcji jest Anna Piotrowska.

 

cele eferte >>>

 

Upowszechnianie i promowanie sztuki tańca.

Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką w skali europejskiej i światowej.

Założenie i prowadzenie Szkoły Tańca Współczesnego.

Edukacja kulturalna.

Wsparcie finansowe i dydaktyczne w realizowaniu projektów artystycznych.

Wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją kultury, sztuki i historii regionalnej.

Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży (również niepełnosprawnych) w rozwoju artystycznym i kulturalnym.

Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki.

Tworzenie alternatywy dla grup zagrożenia.

Promowanie nowych, nieznanych twórców. Realizacja programu: "Kultura i sztuka na rzecz ochrony środowiska".

 

aims of eferte >>>

 

Diffusing and promoting dance art.

Developing of cultural and art interests in european and world sphere (domain).

Founding and managing School of Contemporary Dance .

Cultural education.

Financial and didactic support in producing artistic projects.

Support for local initiatives concerning promotion of cultur, art and local history.

Equalizing chance for children and youth (also disabled) in artistic and cultural development. Preparation for conscious receipt of art.

Creation alternative for threat groups.

Promotion of new art creators

Program realization: "Culture and art for environment protection".